Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

                                        HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası          : 2429

          Kabul Tarihi                 : 17/3/1981

          Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/3/1981   Sayı : 17284

          Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 20   Sayfa : 227

                                                                              

         Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

              yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre

                               düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

                                                                              *

                                                                            * *

             Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

             Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir. (2)

             A) Resmi bayram günleri şunlardır:

             1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

             2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

             3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

             B) Dini bayramlar şunlardır:

             1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

             2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

             C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

             D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)(2)

             Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

             Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

             29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

             Madde 3 – A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

——————————

(1) Bu fıkraya; 22/4/2009 tarihli ve 5892 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, “yılbaşı günü”  ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve 1 Mayıs günü” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 25/10/2016 tarihli ve 6752 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak değiştirilmiştir.


5224

 

            B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.

             C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.

             Madde 4 – Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.

             Madde 5 – 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – (Ek:28/12/1999 - 4500/ 1 md.)

             31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.

             Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

             Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

17/3/1981 TARİHLİ VE 2429 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

             1 – 22/4/2009 tarih ve 5892 Sayılı Kanunun geçici maddesi :

             Geçici Madde 1 – 1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.