Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

TEHDİT SUÇU NEDİR ? CEZASI NEDİR ?

TEHDİT SUÇU NEDİR ?

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 106/1 maddesine göre; "Bir başkasını, kendisinin veya yakının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi ... cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.

Kanunda belirtilen tehdit suçunun oluşabilmesi için, tehdidin yöneldiği kişinin tehdidi anlayabilecek ve algılayabilecek durumda olması gerekir. Bu sebeple, algılama yeteneği olmayanlara karşı tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Ancak gerçekleştirilen haksız eylem, bu kimselerin yakınlarını korku ve endişeye düşürür ise onlara karşı tehdit suçu söz konusu olabilir.

Tehdit suçu, huzurda olabileceği gibi gıyapta da işlenebilir. Önemli olan tehdit edilen kişinin bundan haberdar olması ve etkilenmesidir. Ayrıca, kanunda suçun nitelikli halleri de ayrıca düzenleme altına alınmıştır.

Tehdit suçu genel ve tamamlayıcı bir suç olması sebebiyle bir başka suçun unsuru veya cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli unsurunu oluşturduğu durumlarda tehdit suçundan ayrıca ceza verilmez.

TEHDİT SUÇU KİME KARŞI KİM TARAFINDAN İŞLENEBİLİR ?

Tehdit suçu, genel bir suç olması sebebiyle herkes tarafından işlenebilen suçlar kategorisinde ele alınır. Yani, tehdit suçunun faili herkes olabilir. 

Tehdit suçunun mağduru ise belli bir kişi veya kişilerdir. Yani, tehdit suçunun mağduru ruhsal ve fiziksel olarak algılama yeteneğine sahip herkes olabilir. Ancak, ruhsal ve fiziksel olarak algılama yetenekleri gelişmemiş kişilere karşı bu suçun işlenebilmesi için yapılan eylemin bu kimselerin yakınlarını korku ve telaşa düşürmelidir. 

Zira, muhatabı belli olmayan tehdit eylemleri suç oluşturmaz. Tehdit suçunun oluşabilmesi için mutlaka muhatabın belli olması gerekir. 

TEHDİT SUÇUNDA EYLEM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR ?

Tehdit suçunda eylem, istenilen yapılmazsa mağdurun ileride haksız bir saldırıya uğrayacağının mağdura bildirilmesidir. Tehdit suçunun oluşabilmesi için ortada haksız bir zarar olmalıdır. Zira, haklı bir nedene dayalı olarak söylenilen söylemler, ifadeler tehdit suçunun oluşmasına sebep olmaz. Örneğin, alacağı ödenmeyen alacaklının borçluya hitaben "Senetleri icraya koyacağını söylemesi" tehdit suçunu oluşturmaz.

Tehdit suçunun oluşabilmesi için bunu mağdurun yüzüne karşı söylemek gerekli değildir. Mağdurun gıyabında yapılan tehdit fiili de suç oluşturur. Önemli olan tehdit edilen kişinin bundan haberdar olması ve etkilenmesidir.

Tehdit suçunun oluşabilmesi için yapılan eylemin belli konulara ilişkin olması gerekir. Yani, tahdidin mağdurun kendisinin veya yakınının yaşamına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden söz ederek yapılması gerekir. Bunların yanında, tahdit eyleminin kişinin özgürlüğüne, onuruna, mal varlığına yönelik yapılması da mümkündür. 

Tehdit suçunun oluşup oluşmaması yönünden tehdit konusu haksızlığın gerçekleşip gerçekleşmemesi önem arz etmemektedir. Önemli olan, tehdidin ciddi bir nitelik taşımasıdır. Buradan anlaşılması gereken şey, eylemin mağdur üzerinde korku ve endişe yaratması durumudur. 

Tehdit konusu eylem, mağdura karşı olabileceği gibi 3. bir kişiye karşı da olabilir. Ancak bu durumda 3. Kişi, mağdurun bir yakını veya akrabası olması gerekir. 

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

Suçun nitelikli hali demek, o suçun daha ağır veya daha hafif cezalandırılmasını gerektiren haller demektir. Nitekim kanunda, suçların büyük bir çoğunluğunda, suçların temel şekline göre cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren hallerine de yer verilmiştir. İşte suçun temel şekline ilave edilen ve cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren bu hallere, suçun nitelikli unsurları denir.

TCK madde 106 ile düzenlen tehdit suçunda cezanın artırılmasını gerektiren  nitelikli halleri şu şekilde sıralanmıştır:

" Tehdidin; 

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." şeklindedir. 

TEHDİT SUÇUNDA ŞİKAYET

Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen veya sair kötülük teşkil eden basit şekli şikayete tabidir. Bu şartlarda şikayet süresi 6 ay olarak düzenlenmiştir. 6 aylık şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar.

Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklinde ve diğer tüm nitelikli hallerinde ise şikayet aranmaz. Yani, bu durumda tehdit suçunun takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir.

TEHDİT SUÇUNDA UZLAŞTIRMA

Tehdit suçunun TCK md.106/1’de düzenlenen temel şekli, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

TEHDİT SUÇUNDA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Tehdit suçunun oluşabilmesi için ortada hukuka aykırılık bulunması gerekir. Zira, bir hakkın kullanılması ve meşru savunma tehdit suçunda hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. 

TEHDİT SUÇUNDA MANEVİ UNSUR 

Tehdit suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Failin kendisinin tehdit konusu saldırıyı gerçekleştirebilecek olanak ve güce sahip olduğu kanısını karşı tarafta uyandırdığını bilmesi ve istemesi gerekir. Burada önemli olan failin haksız eylemi gerçekleştirirken bunu bilmesi ve istemesidir. 

ADANA CEZA AVUKATI GÖKHAN ER